Triskel Co skutečně víme o keltském náboženství
Raimund Karl
a8700035@unet.univie.ac.at

Překlad: Petra Eleonora Neumanová (1998)

Úvod
Náboženské funkce
Druid
Vates
Vergobretus
Bard
Keltští bohové
Systém keltského panteonu
Jména keltských bohů
Bohové a jejich funkce
Nebeský otec
Vládce spodního světa
Vládce dne a noci
Mladý bojovník
Matka Země
Bohyně spodního světa
Bohyně střední říše
Bohyně horní říše
"bohyně svrchovanosti"
Bůh stromových plodů
Bohyně války
Bůh řečnictví
Bohyně místa
Bohyně pramenů
Bohyně území
Geniové
Posvátná místa
Přirozená posvátná místa
Spojená s vodou
Spjatá se zemí
Spojená s nebem
Umělá posvátná místa
Dávné památky
"Viereckschanzen"
Chrámky uvnitř oppid
Hroby
Další posvátná místa
Rituály
Sezónní rituály
Samhain
Imbolc
Beltane
Lughnassad
Přechodové rituály
Udělení jména
Rituály v dětství
Přijímací rituály
Královská iniciace
Rituály smrti
Věštebné rituály
Obětní rituály
Býčí spánek
Léčebné rituály
Magické rituály
Rituály sbírání rostlin
Požehnání a prokletí
Další rituály
Snímání střechy chrámu
Obětování
Lidské oběti
Lov hlav
Keltské náboženské názory
Děti
Ochranné víry
Kalendář
Duchové přírody
Léčení
Kralování
Víra v bohy
Oběti
Hlava
Magie
Posmrtný život
Vznik a zánik světa


Zpět na hlavní stránku

Posvátná místa

Posvátná místa Keltů můžeme vpodstatě rozdělit na dva typy: na přirozená posvátná místa a na posvátná místa umělá.

Přirozená posvátná místa

Z archeologických nálezů je jasné, že řada míst v přírodě měla pro Kelty posvátný charakter. Je pozoruhodné, že prakticky všechna tato místa byla jistým způsobem spjata s vodou.

Posvátná místa spojená s vodou

Posvátné prameny
Prvním typem posvátných míst spojených s vodou (a pravděpodobně jedním z nejdůležitějších) jsou prameny. Jak jsme viděli v části o bozích, známe docela dost keltských „nymf pramenů". Odráží se to také v archeologických nálezech: některé z nejdůležitějších keltských pokladů byly nalezeny v pramenech, jako nález z Duchcova v Čechách, z prameniště Seiny (galské Sequany), nebo v pramenech římských lázní Aquae Sulis (dnešní Bath v Británii). V mnoha případech jsou tyto prameny léčivé. Na archeologických nálezech od pramene Seiny a z Bathu je dobře patrné, že léčivá moc pramene a jeho boha či bohyně zde byla vědomě vyhledávána. V prameništi Seiny bylo například nalezeno mnoho modelů částí lidského těla z nejrůznějších materiálů, které mohou být interpretovány jako oběti bohyni Sequaně, aby vyléčila zobrazenou část těla. Na tuto funkci pramenů a studní ukazuje i Cath Maige Tuired, kde lékař dé danaannských léčí zraněné ve studni, nad kterou se svými dvěma syny a svou dcerou zpíval kouzelné zpěvy a do níž vhodil všechny byliny Irska.

Posvátná jezera
Z mnoha příběhů víme, že jezera byla místy, umožňujícími kontakt s Jiným světem. Z archeologických objevů můžeme usoudit, že některá z nich byla také pokládána za posvátná místa. Příkladem je slavný poklad z Lynn Cerrig Bach, kde byly do jezera naházeny spousty předmětů. Podobná interpretace se objevila při úvahách o původu nálezů v La Téne u Neuchatelského jezera ve Švýcarsku, které daly jméno laténské kultuře. Později ovšem vznikly pochybnosti, když byly objeveny další nálezy u výtoku řeky Ziehl z jezera, kde byl nepochybně při povodni zničen most s mnoha lidmi na něm. Nálezy z La Téne se mohly do jezera dostat podobně.

Posvátné řeky
Jistý posvátný aspekt řek je patrný již z toho, že jména mnohých z nich se odvozují ze jmen keltských bohů: Sequana, Matrona, Boyne nebo Dunaj. Archeologické nálezy poukazují na existenci obětí, jako byl například štít z Battersea, vylovený z řeky Temže.

Posvátná rašeliniště
Je pravděpodobné, že i bažinatá rašeliniště měla posvátný aspekt. Ukazuje na to nález muže z Lindow, objeveného v bažině Lindow Moss v Británii. Bylo mu kolem pětadvaceti let a byl zabit trojnásobným způsobem. Taková smrt je rovněž připisována některým známějším britským mágům, básníkům či druidům, jako byli jihoskotský Lailoken nebo Merlin.

Posvátná místa spjatá se zemí

O posvátných místech spojených se zemí víme málo, ale je pravděpodobné, že existovaly. V tomto případě je obtížné rozhodnout, zda se jedná o přirozená posvátná místa, když zde musely být oběti uměle vkládány do země. Nicméně existuje mnoho pokladů, které mohou být interpretovány jako oběti tohoto typu: poklad ze Snettishamu (zlaté torquesy), nebo poklady na okrajích osídleného území, jaké jsou známy z Ćech. Podobně se dají vysvětlit některé kosterní nálezy (hlavně ženské) v oblasti brány některých oppid (opevněných míst nejčastěji z laténské doby). Tyto pozůstatky jsou obvykle nacházeny pod hradbami poblíž brány, a zdá se, že by se mohlo jednat o lidské oběti k ochraně brány. Do kategorie posvátných míst spjatých se zemí pravděpodobně spadají také posvátné háje druidů, tak zvané Nemeton nebo Drunemeton, o nichž se zmiňují staří autoři.

Posvátná místa spojená s nebem (nebo i se zemí)

Poslední skupinou posvátných míst jsou ta, která jsou nejpravděpodobněji spjata s oblohou, ačkoli jejich spojení se zemí je také pravděpodobné. Do této kategorie spadají místa jako průsmyk Lueg v Rakousku, ve kterém byla nalezena jedna z nejznámějších keltských přileb (protože je vyobrazena na cigaretách Gauloise). Může sem patřit i poklad z Erstfeldu ve Švýcarsku, nalezený na úpatí velkého alpského průsmyku sv. Gottharda. Tato místa mohla díky své vysoké nadmořské výšce být (podobně jako hora Olymp) spojena s nebem, což se může odrážet i v pozůstatcích jako „Vierbergewallfahrt" (pouť po čtyřech horách) v rakouských Korutanech, nebo irská pouť Croagh Patrick.

Umělá posvátná místa

Dávné památky

To, že pradávné stavební památky byly pokládány za posvátná místa, je nepochybně patrné z irských a velšských bájí. Stačí pomyslet na představy spjaté s místy jako Newgrange (Brug na Boinne). Na podobné názory dávných Keltů ukazuje výzkum obrovské mohyly v Hochmichele v Německu, kde byla přímo vedle pozdně halštatské mohyly vytyčena čtyřúhelníková svatyně.

„Viereckschanzen" - čtyřúhelníkové svatyně

Druhým typem umělých posvátných míst jsou čtyřúhelníkové svatyně. Jsou to přibližně pravoúhlé objekty s příkopem a valem, které se v laténu objevují od střední Francie do východního Rakouska, a pokrývají tak víceméně celou centrální keltskou oblast. Uvnitř těchto objektů ohraničených valem a příkopem, které často měly i kvalitní brány, se často nacházejí hluboké jámy, v nichž někdy dosud byly dřevěné sochy „bohů" a mnoho obětin. Podobné jámy (avšak bez okolních valů a příkopů) byly nalezeny také na britských ostrovech. Uvnitř čtyřúhelníkových svatyní se někdy objevují i malé domky, které se v některých případech zdají být předchůdci pozdějších galskořímských chrámků.

Chrámky uvnitř oppid

V oppidech (např. v Manchingu) byly někdy objeveny chrámky, spjaté pravděpodobně s předchozím typem posvátných míst, tvoří však vlastní skupinu.

Hroby

Je pravděpodobné, že i hroby byly pokládány za posvátná místa. V některých dávných keltských oblastech byly ohraničeny ploty, takže se poněkud podobaly čtyřúhelníkovým svatyním. Přes svou posvátnost byly hroby často vylupovány jen pár let po pohřbu. Dá se to vysvětlit jednoduše materialisticky (často se v hrobech objevovaly cenné věci), ale i jako „nájezdy" na Jiný svět, jak je známe z irských a velšských bájí.

Další posvátná místa

Je možné, že existovaly i jiné typy umělých posvátných míst. Z irské tradice je dost pravděpodobné, že například Emain Macha, Tailtiu, Cruachan a Tara byly takovými místy. Ačkoli většinou spadají i do kategorie dávných památek, je možné, že zde (v kontrastu k památníkům typu Newgrange) neustále žili lidé.