Triskel Kelti v Čechách

Úvod
Nemeton - místo setkání

Filosofie, mythologie
Llewova smrt
Keltské náboženství
O aktualismu v humanitních vědách
Staré pověsti české - nebo bójské?
Brighid, jasná bohyně Keltů
Samain - čas zániku a obnovy
Druidové v proměnách doby

Historie
Kelti v Čechách

Astronomie
Mars, 27.8.2003
Potíže s kalendářem
Novopohanský druidský kalendář
Několik poznámek k článku
"Novopohanský druidský kalendář"
Obloha v roce 2000
Obloha v roce 1999

Rostliny, stromy, ogham
Robert Graves: Bílá bohyně
Stromy keltského oghamu

Recenze
John Gribbin: Pátrání po Schroedingerově kočce
Václav Tatíček: Přemyslovské lustrování

Fotografie

Odkazy


Zpět na hlavní stránku

Relativně vysoký výskyt mutace G551D CFTR genu v České republice u pacientů s cystickou fibrosou objektivně prokazuje, že naše populace je mimo jiné i keltského původu.

Doc. MUDr. Milan Macek, CSc., MUDr. Milan Macek ml., MUDr. Alice Krebsová a Doc. MUDr. V. Vávrová, DrSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrosy, Oddělení lékařské genetiky II. a 2. dětská klinika FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, CZ 150 06.

       Cystická fibrosa (CF) je nejčastější dědičná choroba v naší populaci s přibližným výskytem 1 na 3,000 novorozených dětí. Toto onemocnění je způsobeno mutacemi v CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) genu (Kerem et al. 1990). Z celkového počtu 29 dosud u nás nalezených mutací (zahrnujících celkem 86% všech CF chromosomů) pouze mutace F508 (69%), G551D (3.6%), N1303K (2.7%), G542X (2.1%), 1898+1 G-A (2.0%), 2143delT (1.0%) and R347P (0.7%) se vyskytují na více než 0.5% všech postižených chromosomů (Macek Jr et al. 1991, Macek Jr et al. 1997).

       V České republice je druhou nejčastější mutací CFTR genu je mutace G551D (Cutting et al. 1990, Kerem et al. 1990). Mutace G551D se vyskytuje ve srovnatelně vysoké frekvenci ve Velké Britanii, Irsku, francouzské Bretani a Rakousku (CFGAC 1994) a všech ostatních dosud studovaných evropských zemích je její frekvence zanedbatelná.

       Častý výskyt mutace G551D na CF chromosomech u postižených České republiky, Velké Britanie, Irska, Bretaně a Rakouska je základem naší hypotézy, že tato mutace má původ v keltské populaci, a že se šířila s keltskými migracemi (Macek Jr. et al. 1991, Hamosh et al. 1992). Ve všech těchto oblastech je jasně dokumentován vliv původního keltského obyvatelstva od období rané keltské etnogenese (2000-1000 př.n.l.), vytváření keltských národů (600 př.n. l) až po rozvoj a rozšiřování tzv. transalpinské středo- a západoevropské civilizace na konci posledního tisíciletí B.C. (Dottin 1977, Filip 1977, Powell 1985, Raftery 1978).

       Keltové jsou indoevropský národ zemědělců z oblasti současné Anatolie, kteří se šířili na západ do Evropy okolo údolí řek Vardaru, Dunaje a Rýna (Filip 1977, Powell 1986). Tito neolitičtí přistěhovalci záhy asimilovali s řídkým osídlením původních evropských paleolitických lovců/sběračů a rybářů, kteří se nepřestěhovali do vhodnějších oblastí s postupným oteplováním na evropském kontinentě (Barraclough 1978). Keltové postupně osídlili střední a západní Evropu, Britské ostrovy, Iberský poloostrov, především silnými migracemi okolo Labe, Rýna, Sieny a Rhôny okolo let 4000-3000 př.n.l. Vzájemné vztahy těchto dvou populací jsou dobře dokumentovány od 4. tisíciletí př.n.l. (Barraclough 1978, Filip 1977, Powell 1985). Vlastní keltská etnogenesa (2000 - 1000 př.n.l.) je úzce spojena se Střední Evropou, tedy s oblastmi Čech, Moravy, jihovýchodního Německa a severními částmi Rakouska. Keltské kmeny Čech a Moravy tak významně přispěly k utváření tzv. keltského národa v období Hallstattských (Rakousko) a La Tene (Švýcarsko) kultur v časovém rozpětí prvního millenia B.C. Silný kmen Boiů se usadil v Čechách (Bohemia - Boiohemia) okolo roku 600 př.n.l (Raftery 1978). Tento kmen poté proniknul do severní Italie a do území okolo řeky Rýn.

       Od 6. století př.n.l se Keltové dále rozšířili ze Střední Evropy na Balkán, do střední Italie, Francie, na Iberský poloostrov, na Britské ostrovy a do Irska. Od 2. století př.n.l proběhla další keltská imigrace na Britské ostrovy z Francie, severní Italie a dalších částí západní Evropy. Tyto migrace byly způsobeny rozpínáním Říše Římské a mohutnými invasemi Nordicko-Germánských kmenů do Evropy z oblasti Jutska (současného Dánska). Relativně rozsáhlé vynucené migrace keltských kmenů trvaly až do konce 6. století n.l. Germáni s sebou přinesli další častou alelu CF, tzv. nordickou mutaci F508. U této mutace je prokázaný severojižní gradient a F508 je tak spojena s migracemi starogermánských kmenů (EWCFG 1990). Tato skutečnost opět objektivně prokazuje, že naše populace je částečně i Germánského původu.

       V Čechách, na Moravě a v severním Rakousku nebyli Keltové vytlačeni Germánskými a později Slovanskými kmeny. Naopak si díky vysokému stupni rozvoje zachovali etnickou identitu až do 2 až 4. století n.l. V Bretani se také keltské osídlení zachovalo až do 6. stoleti n.l. a na Britských ostrovech Keltové odolávali silnému tlaku Římského Imperia a nájezdům germánských kmenů do jihovýchodních oblastí Britských ostrovů. Část keltských kmenů z jihovýchodní části Britských ostrovů se v důsledku těchto nájezdů přestěhovala zpět do Bretaně (Dottin 1977, Powell 1985; viz. přiložené schema).

       Na základě těchto historicky doložených dat tak naše hypotéza dobře vysvětluje relativně vysokou frekvenci mutace G551D ve České republice, Spojeném Království, Irsku a v Bretani.

       Nízký výskyt mutace G551D v Belgii, Francii, Německu, Holandsku, Švýcarsku může být vysvětlený expansí germánských kmenů, které vytlačily Kelty z těchto území. Na Iberském poloostrově byli Keltové záhy asimilováni původním obyvatelstvem a jejich populačně genetický vliv byl minimální (Bertranpetit et 1991). Silná romanizace zničila keltská osídlení v středozemní části Iberského poloostrova, v severní Itálii a Francii (Powell 1985, Raftery 1978). Tato fakta vysvětlují nízkou frekvenci této mutace ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Francii. Nižší frekvence této mutace v Dánsku je vysvětlena úzkými obchodními styky s Germánů a Keltů (Powell 1985), zatímco její nepřítomnost ve Švédsku je dána geografickou vzdáleností a minimálním vlivem keltských populací (CFGAC 1994). Nízká frekvence této mutace na Slovensku (0.5%; CFGAC 1994) je dána časným vytlačením původních keltských populací germánskými kmeny a později i slovanskými a ugrofinskými migracemi. K dokreslení celoevropského obrazu šíření této mutace dosud však nemáme spolehlivá populačně genetická data o distribuce mutací CFTR genu z Maďarska, ze všech Balkánských zemí, Ruska a Ukrajiny. V současné době také analyzujeme mutaci 2143delT a její potenciální slovanský původ.

       Celoevropská genetická studie, která studovala frekvenci rekombinací vázaných mikrosatelitových haplotypů u mutace G551D určila objektivní stáří této mutace na přibližně 3,250 let a ukázala že mutace G551D má pouze jediný, společný, původ v těchto populacích (Cashman et al. 1995). To potvrzuje náš předpoklad, že tato mutace vznikla v období rané keltské etnogenese v rámci tzv. proto-keltské populace (Barraclough 1978). Je také zřejmé, že se u mutace G551D nejedná o vliv tzv. náhodného genetického driftu, který je nepravděpodobný v takovém rozsahu a u všech studovaných evropských populací současně.

       Předložená populačně-genetická hypotéza je z vědeckého hlediska nejpravděpodobnější. Naše data a jejich srovnání s ostatními evropskými populacemi objektivně prokazují, že naše populace je mimo jiné i keltského původu.

Schema sireni nordicke mutace DF508 a G551D


Zvětšit schéma

       Literatura:

 • Barraclough - The Times atlas of world history, Times Books, London 1978
 • Bertranpetit et Cavalli-Sforza - A reconstruction of the history of populations of the Iberian Peninsula. Annals of Human Genetics 1991, 55, 51-67
 • Cashman et al. - Identical microsatellite haplotype found in cystic fibrosis chromosomes bearing mutation G551D in Irish, English, Scottish, Breton and Czech patients. Human Heredity 45, 1995, 6-12
 • CFGAC - Population variation of common cystic fibrosis mutations. Human Mutation, 1994, 4, 167-177
 • Cutting et al. - A cluster of cystic fibrosis mutations in the first nucleotide-binding forld of the cystic fibrosis conductance regulator protein. Nature, 1990, 346, 366-369
 • Dottin - The world of Celts. Minerva, Genéve 1977
 • EWCFG - Gradient of distribution in Europe of the major cystic fibrosis and of its associated haplotype. Human Genetics, 1990, 85, 436-441
 • Filip - Celtic civilization and its heritage. Academia, Prague 1977
 • Hamosh et al. - Cystic fibrosis patients bearing the common G551D and F508 mutations are clinically indistinguishable from F508 homozygotes. American Journal of Human Genetics 1992, 51, 245-250
 • Kerem et al. - Identification of the cystic fibrosis gene: genetic analysis. Science 1989, 245, 1073-1080
 • Macek Jr. et al. - Population study of the CFTR gene mutations in Bohemia and Moravia: hypothesis on the historical spread of the G551D and F508 mutations in Europe. American Journal of Human Genetics, 1991, 49, Suppl. A 2703
 • Macek Jr. et al. - Current possibilities of prenatal and postnatal diagnosis of cystic fibrosis in the Czech and Slovak republics. Česko-Slovenská Pediatrie, 1997, 7 (v tisku)
 • Powell - The Celts, Thames and Hudson, London, 1985
 • Raftery - The Celts, Leinster Leader, Kildare Publ. 1978